HET MEDIATION PROCES

Kennismakings-/intakegesprek
 • De eerste bijeenkomst is een kennismakings- of intakegesprek. Tijdens dit gesprek leggen wij uit wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Wij inventariseren welke punten moeten worden opgelost en welke factoren de oplossing tot nu toe hebben belemmerd. Je krijgt allebei de gelegenheid om jouw kant van het conflict te vertellen.
Start mediation: ondertekenen mediationovereenkomst
  • Besluit je vervolgens de mediation te starten, dan teken je een mediation-overeenkomst. In deze overeenkomst worden alle afspraken voor het mediationtraject op papier gezet, zoals de vertrouwelijkheid en de geheimhouding, de aard van het conflict en het afgesproken (uur)tarief. Daarnaast verklaren jullie  in deze mediation-overeenkomst dat een ieder van jullie actief meewerkt aan de oplossing van het conflict. Wij zelf verklaren geen enkel belang te hebben bij de uiteindelijke oplossing voor het conflict.
  Vervolgbijeenkomst(en)
  • Tijdens de mediationbijeenkomsten verzoeken wij beide partijen om zijn of haar kant van het conflict te vertellen. Aan het eind van iedere bijeenkomst vatten wij de voortgang samen en maken wij gezamenlijk een afspraak voor een volgende bijeenkomst. Het komt wel eens voor dat er gespreksverslagen worden gemaakt, maar dat is niet verplicht en vaak ook niet nodig. Na een aantal gesprekken is bekend hoe jullie tegen het conflict aankijken en welke zaken belangrijk zijn voor de toekomst.
  Oplossing bepalen
  • Als alle belangen in kaart zijn gebracht, dan is het punt bereikt dat je samen met de ander constructief op zoek gaat naar oplossingen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan een ieders belangen. Wij kennen verschillende technieken om jullie daarbij te helpen. Vervolgens toetsen wij of de gevonden oplossingen in de praktijk uitvoerbaar zijn.

   Oplossing vastleggen in vaststellingsovereenkomst

   • Wanneer jullie een oplossing hebben gevonden, dan leggen wij deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken die je hebt gemaakt staan beschreven. Het schept rechten en plichten waar jullie zich aan moeten houden. Door de overeenkomst te ondertekenen verklaren zowel jij als de andere partij dat jullie je houden aan de afspraken. Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

   Let wel; de vaststellingsovereenkomst is bij deze nog niet rechtsgeldig. Mochten jullie dat willen dan kan een dergelijk verzoek worden ingediend bij de rechtbank