PRIVACYBELEID

PRIVACY DISCLAIMER

Mediators and Coaches, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Mediators and Coaches verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedata, BSN, telefoonnummer en e-mailadres.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mediatorsandcoaches.nl dan verwijderen wij deze informatie.

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Mediators and Coaches verwerkt jouw persoonsgegevens om onze dienstverlening als mediator of coach uit te kunnen voeren.

GEEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Mediators and Coaches neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld één van de mediators tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Mediators and Coaches bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Indien een vraag via het contactformulier via onze website leidt tot een zaak bij Mediators and Coaches, bewaren wij deze e-mail in je dossier. Indien het niet tot een zaak leidt, bewaren wij je e-mail maximaal 6 maanden in onze e-mailbox waarna de e-mail wordt verwijderd. Indien wij daadwerkelijk een zaak voor je gaan behandelen en het dossier is aangemaakt, zal het dossier gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar worden bewaard. Hierna zal het dossier worden vernietigd.

Het digitale archiefdossier bewaren wij niet meer online maar uitsluitend op een externe harde schijf.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Mediators and Coaches verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou/ partijen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Mediators and Coaches gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, laptop, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je makkelijk afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het ook mogelijk om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser te verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mediators and Coaches en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mediatorsandcoaches.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. Mediators and Coaches wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Mediators and Coaches neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mediatorsandcoaches.nl