VERTROUWENSPERSOON

Wat doet een vertrouwenspersoon precies?
Wij spelen een belangrijke rol in het beleid van ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie. In de arbowet is opgenomen en beschreven dat een werkgever de verplichting heeft om de medewerkers te beschermen tegen PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA verstaat men die factoren binnen de werksituatie die stress veroorzaken. Je moet dan denken aan discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, agressie/geweld en werkdruk. Eén van de maatregelen die een werkgever kan nemen om medewerkers te ondersteunen als ze last hebben van PSA is het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen.
 
Wat zijn de voordelen van een vertrouwenspersoon?
Voor melders / slachtoffers kan het lastig zijn om open te praten over wat ze hebben meegemaakt of meemaken. De stap om het ongewenste gedrag te bespreken met een onafhankelijke, vertrouwelijke persoon, is vaak kleiner dan met bijvoorbeeld een leidinggevende. Het werkt drempelverlagend en stelt de melder / slachtoffer onder andere in staat, zonder dat iemand het weet en zonder dat wij als vertrouwenspersoon actie ondernemen, een moeilijke situatie te bespreken. Dit alleen al kan ervoor zorgen dat de stress verminderd.
Door voor jouw werknemers de drempel te verlagen om over hun zorgen en hun problemen te praten, wordt er aan een goede werksfeer gewerkt en houdt jij je mensen duurzaam inzetbaar.
 
Wat mag een vertrouwenspersoon?
Als vertrouwenspersonen zijn wij er o.a. voor het opvangen, begeleiden en ondersteunen van ‘klagende’ werknemers, het analyseren van voorvallen, het adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners. In alle gevallen gaat het om delicate kwesties die op een juiste manier moeten worden opgelost. Wij (be)handelen alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Als wij iets ondernemen, is het omdat de medewerker daarmee heeft toegestemd.
 
Wat zijn de bevoegdheden en taken van een vertrouwenspersoon?


Bevoegdheden:
• Wij hebben de bevoegdheid om gesprekken te voeren;
• Wij kunnen externe deskundigen raadplegen;
• Wij mogen de werknemer doorverwijzen naar een andere deskundigen;
• Wij mogen de directie / het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over eventuele patronen die wij zien;
• Wij hebben geheimhouding, maar geen verschoningsrecht; als een zaak voor de rechter komt, zijn wij verplicht openheid van zaken geven.
 
Taken:
• Wij verzorgen de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en de hulp en advies die zij nodig hebben;
• Wij bekijken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is, te denken aan mediation;
• Wij informeren het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
• Wij geven begeleiding als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leidinggevende;
• Wij verwijzen naar andere hulpverlenende instanties;
• Wij geven voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;
• Wij adviseren en ondersteunen leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
• Wij bieden ondersteuning bij rehabilitatie;
• Wij registreren gevallen van ongewenst gedrag.